#67 నహీ బరోసా nahI barOsA

Titleనహీ బరోసాnahI barOsA
Written By
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALa
నహీ బరోసా యిసతనదనక
రామనామ ముఖ బోనహీ జోరుడలకే
nahI barOsA yisatanadanaka
rAmanAma mukha bOnahI jOruDalakE
దవలతుదునియా మాయామృజల సఫ నారెdavalatuduniyA mAyAmRjala sapha nAre
వురాయె చిడియా లేగయోబైసా చైసా జమఖాఫాసారేvurAye chiDiyA lEgayObaisA chaisA jamakhAphAsArE
కహతకభీరా సునో బై నాధుదే కతకాల తమాషారేkahatakabhIrA sunO bai nAdhudE katakAla tamAshArE

Again, this is most likely to be a Kabir bhajan. While the table above is what was in the book, here’s our first attempt to improve/correct.

నహీ భరోసా ఇస్ తన్ ధన్ కా
రామ నామ ముఖ్ బోలహి జోర్ డాల్ కే
nahI bharOsA is tan dhan kA
rAma nAma mukh bOlahi jOr DAl kE
దౌలత్ దునియా మాయమృగ జల్ సప్నా రేdaulat duniyA mAyamRga jal sapnA rE
ఉరాయే చిడియా లేగయో పైసా చైసా జం ఖఫా సరేurAyE chiDiyA lEgayO paisA chaisA jam khafA sarE
కహత కబీర సునో భయి సాధు దేఖత కాల తమాషారేkahata kabIra sunO bhayi sAdhu dEkhata kAla tamAshArE

If you have further suggestions / corrections, please let us know

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s