#68 బలభీమా balabhImA

TitleబలభీమాbalabhImA
Written By
రాగం rAgaఇందుస్తాని తుక్కడాindustAni tukkaDA
తాళం tALa
పల్లవి
pallavi
బలభీమా బలభీమా
అపార తవ గుణ మహిమా జయజయ
balabhImA balabhImA
apAra tava guNa mahimA jayajaya
వైదేహి విశ్రమ హరణా భరణా
నిజ జీవన సుఖధామ జయజయ
vaidEhi viSrama haraNA bharaNA
nija jIvana sukhadhAma jayajaya
ఉపజశఖి లాలచరణి బ్రహ్మాదికయేవక ళెకరళే జయజయupajaSakhi lAlacharaNi brahmAdikayEvaka LekaraLE jayajaya
కహతకబీరా సునోవైసాదుయేగొ
మై తానభజాతో
kahatakabIrA sunOvaisAduyEgo
mai tAnabhajAtO

Not a Javali. More likely to be a Kabir bhajan. Here’s a first attempt at improving the lyrics.

బల భీమా బల భీమా
అపార తవ గుణ మహిమా జయ జయ
bala bhImA bala bhImA
apAra tava guNa mahimA jaya jaya
వైదేహి విశ్రమ హరణా భరణా
నిజ జీవన సుఖధామ జయ జయ
vaidEhi viSrama haraNA bharaNA
nija jIvana sukhadhAma jaya jaya
ఉపజస ఖిలాల చరణి
బ్రహ్మాదిక యేవక లేకరలే జయ జయ
upajasa khilAla charaNi
brahmAdika yEvaka lEkaralE jaya jaya
కహత కబీర సునో భయి సాధో యేగోమై తాన్ భజాతోkahata kabIra sunO bhayi sAdhO yEgOmai tAn bhajAtO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s