#70 మా కులమున mA kulamuna

Titleమా కులమునmA kulamuna
Written By
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
మా కులమున కిహపర మొసగిన నీకు మంగళం
శుభమంగళం మమ్ముల బ్రోచిన మదన జనక నీకు
mA kulamuna kihapara mosagina nIku mangaLam
SubhamangaLam mammula brOchina madana janaka nIku
మదగజ గమన మానిత సద్గుణ నీకుmadagaja gamana mAnita sadguNa nIku
మదమోహ రహిత మంజుల రూపధర నీకుmadamOha rahita mamjula rUpadhara nIku
మనసిజవైరి మానససదల నీకుmanasijavairi mAnasasadala nIku
మనవి విని మంమేలుకొన్న నీకుmanavi vini maMmElukonna nIku
మానమున నెలకొన్న కృష్ణా నీకుmAnamuna nelakonna kRshNA nIku
మాననోహర పాలిత త్యాగరాజmAnanOhara pAlita tyAgarAja

This is also not a Javali. Again, we think publisher may have chosen to end the book with Mangalam lyrics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s