#71 నీ నామరూపములకు nI nAmarUpamulaku

Titleనీ నామరూపములకుnI nAmarUpamulaku
Written By
Book#Book1900
రాగం rAgaసౌరాష్ట్రsaurAshTra
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
నీ నామరూపములకు నిత్య జయమంగళంnI nAmarUpamulaku nitya jayamamgaLam
పవమాన సుతుడు పట్టు పాదారవిందములకుpavamAna sutuDu paTTu pAdAravimdamulaku
నవముక్తాహారములు నటియించు నురమునకుnavamuktAhAramulu naTiyimchu nuramunaku
నళినారి తీరుగేరు నవ్వు మోమునకుnaLinAri tIrugEru navvu mOmunaku
పంకజాక్షి నెలకొన్న అంకయురమునకుpamkajAkshi nelakonna amkayuramunaku
ప్రహ్లాద నారదాది భక్తులు పొగడుచుండేprahlAda nAradAdi bhaktulu pogaDuchumDE
రాజీవ నయన త్యాగరాజ వినుతమైనrAjIva nayana tyAgarAja vinutamaina

Again, this is NOT a Javali. And, this Mangalam is the last (71st) lyric from the oldest book in our collection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s