#72 కోపము రాదా kOpamu rAdA

Titleకోపము రాదాkOpamu rAdA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ కాపిChatrapurI kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
కోపము రాదా యవ్వరికైనా
ఆపణతింటిలో ఆడిన మాటకు
kOpamu rAdA yavvarikainA
ApaNatimTilO ADina mATaku
వాపోవగ మును వచ్చిన త్రోవను
పోపోపొమ్మనీ సాపుగ దెలపె
vApOvaga munu vachchina trOvanu
pOpOpommanI sApuga delape
చరణం
charaNam 1
యంతపచారము జేసితి వచటా
అంతరంగుడవని ఆదరించుచుంటి
సుంతైన యంచక ఇంతి పాలాయెరా
ఇంత హీనుడవనీ యెరుగకపోతీ
yamtapachAramu jEsiti vachaTA
amtaramguDavani AdarimchuchumTi
sumtaina yamchaka imti pAlAyerA
imta hInuDavanI yerugakapOtI
చరణం
charaNam 2
ఈ విధి భ్రమయక అతనితో నేస్తము
గావించినందుకు కలిగిన లాభము
ఏ వగలాడి నీకేమి బోధించెరా
నావలె దానికి గావలెగాదా
I vidhi bhramayaka atanitO nEstamu
gAvimchinamduku kaligina lAbhamu
E vagalADi nIkEmi bOdhimcherA
nAvale dAniki gAvalegAdA
చరణం
charaNam 3
వరలెడు శ్రీఛత్రపుర జగన్మోహనా వర నాటక
సూత్రధారుడవనుచుంటి నిరతము నీవని
నెరనమ్మి యుంటిరా
పర సతులను గూడి పలచనజేసితె
varaleDu SrIChatrapura jaganmOhanA vara nATaka
sUtradhAruDavanuchunTi niratamu nIvani
neranammi yumTirA
para satulanu gUDi palachanajEsite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s