#73 చిన్నదాన chinnadAna

Titleచిన్నదానchinnadAna
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ బేహాగ్ChatrapurI bEhAg
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
చిన్నదాన నేనేమెరుగ సిగ్గు దియ్యబోకురా
వన్నెకాడ ఇంక తాళవశముగాదు చాలురా
chinnadAna nEnEmeruga siggu diyyabOkurA
vannekADa imka tALavaSamugAdu chAlurA
చరణం
charaNam 1
చిగురుమోవి తేనెలొల్కు చెలగి గ్రోలుటింతరా
దొగరు పంట మెలసీ నొక్కి అగడు సాయబోకురా
chigurumOvi tEnelolku chelagi grOluTimtarA
dogaru pamTa melasI nokki agaDu sAyabOkurA
చరణం
charaNam 2
తళుకు ముద్దు చెక్కులపై వలపు ముద్దు నుంచరా
తళుకు దీర జిలుకూ కెంపుల లతదీల బోకురా
taLuku muddu chekkulapai valapu muddu numcharA
taLuku dIra jilukU kempula latadIla bOkurA
చరణం
charaNam 3
అరసి చందనారి తేనె సరిసమానుడెంతరా
మెరమిగల్గి దురుసు నీవు మేరనాడబోకురా
arasi chamdanAri tEne sarisamAnuDemtarA
meramigalgi durusu nIvu mEranADabOkurA
చరణం
charaNam 4
ధరను శ్రీఛత్రపుర వరజగన్మోహనా
సరస నాటకానిలయ సమయమరసీ గానరా
dharanu SrIChatrapura varajaganmOhanA
sarasa nATakAnilaya samayamarasI gAnarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s