#74 వేగా మన సరసకు vEgA mana sarasaku

Titleవేగా మన సరసకుvEgA mana sarasaku
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ బేహాగ్ChatrapurI bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వేగా మన సరసకు రాడేమే చెలిvEgA mana sarasaku rADEmE cheli
రాగము తోడుత మంచి బాగాయనిపించువాడుrAgamu tODuta mamchi bAgAyanipimchuvADu
చరణం
charaNam 1
హెచ్చైన వెన్నెల కారు చిచ్చుకాక కోర్వరా
మత్సకంటి కోమరులు కొన్న మర్మమెరుగడే చెలి
hechchaina vennela kAru chichchukAka kOrvarA
matsakamTi kOmarulu konna marmamerugaDE cheli
చరణం
charaNam 2
కన్యలో ఈ నా వలపు ఎంతగా విన్నవింతునే
కన్ను మిన్ను ఎరుగుదునా అన్నము సహింపదే చెలి
kanyalO I nA valapu emtagA vinnavimtunE
kannu minnu erugudunA annamu sahimpadE cheli
చరణం
charaNam 3
ధరను శ్రీచత్రపుర వర జగన్మోహనా
సరస నాటకా నిలయ సమయమాయె రాడాయె చెలి
dharanu SrIchatrapura vara jaganmOhanA
sarasa nATakA nilaya samayamAye rADAye cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s