#75 సరసకు వేలరా sarasaku vElarA

Titleసరసకు వేలరా sarasaku vElarA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ బేహాగ్ChatrapurI bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సరసకు వేలరా
సమి ఏర మేర గాదురా
sarasaku vElarA
sami Era mEra gAdurA
చరణం
charaNam 1
మరులుకున్న నాపై ఇంత మర్మమేల దెలుపరా
తరుణి బెట్టినట్టి మందు తలకెక్కెనటరా
marulukunna nApai imta marmamEla deluparA
taruNi beTTinaTTi mamdu talakekkenaTarA
చరణం
charaNam 2
నిరతము నీవనుచును నెరనమ్మి యుంటిరా
సరగున నన్నేలుకోరా సమి నీకు మ్రొక్కెరా
niratamu nIvanuchunu neranammi yumTirA
saraguna nannElukOrA sami nIku mrokkerA
చరణం
charaNam 3
పరుల వలెనె నా వలపు భరియింపజాలరా
మారు నిల్లు చమ్మగిల్లి మైమరువసాగెరా
parula valene nA valapu bhariyimpajAlarA
mAru nillu chammagilli maimaruvasAgerA
చరణం
charaNam 4
ధరను శ్రీ ఛత్రపుర వరజగన్మోహనా
సరస నాటకానిలయ సమయమాయె గూడరా
dharanu SrI Chatrapura varajaganmOhanA
sarasa nATakAnilaya samayamAye gUDarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s