#76 సరివారిలో sarivArilO

TitleసరివారిలోsarivArilO
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ హిందుస్తాని కాఫీChatrapurI hindustAni kAfI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సరవారిలో సరసము లాడకురాsaravArilO sarasamu lADakurA
చరణం
charaNam 1
సరసము లాడకు సైగలు శాయకు
తరచుగ బిల్వబోకు తప్పించకూ
సరసము లాడకురా
sarasamu lADaku saigalu SAyaku
tarachuga bilvabOku tappimchakU
sarasamu lADakurA
చరణం
charaNam 2
కొత్తగా నే వచ్చి కొన్ని నాళ్ళాయెరా
సద్దు శాయక పోరా చాల్ చాలురా
సరసము లాడకురా
kottagA nE vachchi konni nALLAyerA
saddu SAyaka pOrA chAl chAlurA
sarasamulADakurA
చరణం
charaNam 3
వరలెడు శ్రీఛత్రపుర జగన్మోహనా
వరనాటక ధీశ వద్దు ప్రాణేశా
సరసము లాడకురా
varaleDu SrIChatrapura jaganmOhanA
varanATaka dhISa vaddu prANESA
sarasamulADakurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s