#77 లేచి రారా lEchi rArA

Titleలేచి రారాlEchi rArA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ బేహాగ్ChatrapurI bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
లేచి రారా మా చెలి నేలుకోరాlEchi rArA mA cheli nElukOrA
చరణం
charaNam 1
పెంచూ రతికేళి ముప్పించు
చాలగా వలపించూ సరసము దేలించూ
మెప్పించు మేలించు లాలించు
pemchU ratikELi muppimchu
chAlagA valapimchU sarasamu dElimchU
meppimchu mElimchu lAlimchu
చరణం
charaNam 2
నారీ మారునిచే కఠారి వాలుచూపుల దారి
నడతల వయ్యారి చిన్నారి పొన్నారీ కన్నారీ
nArI mArunichE kaThAri vAluchUpula dAri
naDatala vayyAri chinnAri ponnArI kannArI
చరణం
charaNam 3
నాతీ సంపూర్ణ చంద్రవతీ నిడతతొ గుణవతి
జాతిలొ కాళవతి మదవతి నాదాతి సుదాతి
nAtI sampoorNa chamdravatI niDatato guNavati
jAtilo kALavati madavati nAdAti sudAti
చరణం
charaNam 4
ఈశా శ్రీఛత్రపురీశ శ్రీజగన్మోహన సంకాశ
సరస నాటక విధీశ వద్దేశ ప్రాణేశ లోకేశ
ISA SrIChatrapurISa SrIjaganmOhana samkASa
sarasa nATaka vidhISa vaddESa prANESa lOkESa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s