#78 చెరగూ మాశీయున్నాదా cheragU mASIyunnAdA

Titleచెరగూ మాశీయున్నాదాcheragU mASIyunnAdA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ తోడిChatrapurI tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చెరగూ మాశీయున్నాదా నారసామిcheragU mASIyunnAdA nArasAmi
అనుపల్లవి
anupallavi
వెలలేని సౌఖ్యామబ్బేరా ఏ ప్రియాvelalEni soukhyAmabbErA E priyA
చరణం
charaNam 1
చలువంపు తోటలో సరసుడు నేనుండగ
సరగున చెయ్యి బట్టెరా ఏ ప్రియా
chaluvampu tOTalO sarasuDu nEnumDaga
saraguna cheyyi baTTerA E priyA
చరణం
charaNam 2
కలువాల దొర పగ నాపై సాధించెరా
కనికరముంచడాయెనే ఏరా ప్రియా
kaluvAla dora paga nApai sAdhimcherA
kanikaramumchaDAyenE ErA priyA
చరణం
charaNam 3
ధర వెలయు శ్రీ ఛత్రపుర జగన్మోహనా
వరనాటక ధీశుడే ఏరా ప్రియా
dhara velayu SrI Chatrapura jaganmOhanA
varanATaka dhISuDE ErA priyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s