#79 మగువల నమ్మరాదు maguvala nammarAdu

Titleమగువల నమ్మరాదుmaguvala nammarAdu
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ కల్యాణిChatrapurI kalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మగువల నమ్మరాదు
మంచికి మంచిలేదూ
maguvala nammarAdu
mamchiki mamchilEdU
మొగమాట ముంచరాదు
మోహము సుంత లేదూ
mogamATa mumcharAdu
mOhamu sumta lEdU
చరణం
charaNam 1
అందని మానిపండ్లు తిందురు జవరాండ్రు
ఎందరో కోడెకాండ్రు ఎంచిన మేడిపండ్లు
amdani mAnipamDlu timduru javarAmDru
emdarO kODekAmDru emchina mEDipamDlu
చరణం
charaNam 2
చేతిలో చెయ్యి వేసి చెంతకు చేరదీసి
బోదురు యెడబాసీ బుర్రకు మసిబూసి
chEtilO cheyyi vEsi chemtaku chEradIsi
bOduru yeDabAsI burraku masibUsi
చరణం
charaNam 3
వరలెడు శ్రీఛత్ర వర సూత్రధారీ గోరీ
సరసకు చేరి మీరి సరగున బ్రోచెవారి
varaleDu SrIChatra vara sUtradhArI gOrI
sarasaku chEri mIri saraguna brOchevAri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s