#80 నేరమేమి జేసితినో nEramEmi jEsitinO

Titleనేరమేమి జేసితినోnEramEmi jEsitinO
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ తోడిChatrapurI tODi
తాళం tALaత్రిశ్ర గతి – ఏకtriSra gati – Eka
పల్లవి
pallavi
నేరమేమి జేసితినో సామికేమి తెలియదూ
సారసాక్షులారా నన్ను చాలా చౌక చేసినాడే
nEramEmi jEsitinO sAmikEmi teliyadU
sArasAkshulArA nannu chAlA chouka chEsinADE
చరణం
charaNam 1
చిటుకుమంటె కోపమైతె యెటుల సైతునమ్మ చెలి
చిటుకులాడి మాయకు లోబడి దయ మరచినాడె
chiTukumamTe kOpamaite yeTula saitunamma cheli
chiTukulADi mAyaku lObaDi daya marachinADe
చరణం
charaNam 2
నిక్కముగా దాని వలలో జిక్కిచిక్కి యున్నాడేమొ
దిక్కులేని పక్షివలె మక్కువీయిడ మరచినాడే
nikkamugA dAni valalO jikkichikki yunnADEmo
dikkulEni pakshivale makkuvIyiDa marachinADE
చరణం
charaNam 3
ధరను శ్రీమద్ ఛత్రపురీ వరజగన్మోహనా
సరసనాటకేశుడె నను చాల చౌక జేసినాడే
dharanu SrImad ChatrapurI varajaganmOhanA
sarasanATakESuDe nanu chAla chouka jEsinADE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s