#81 అవురా శౌబాసూ avurA SoubAsU

Titleఅవురా శౌబాసూavurA SoubAsU
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaశింహపురి కమాసుSiMhapuri kamAsu
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
అవురా శౌబాసూ బాగాయె బలారే
మారూ ముమ్మారు పలుమారూ వీడకురా
avurA SoubAsU bAgAye balArE
mArU mummAru palumArU vIDakurA
చరణం
charaNam 1
కదసీ చిక్కగా గదియగా నొక్కరా
సదయుడా తడయకూ సమయమిదేరా
kadasI chikkagA gadiyagA nokkarA
sadayuDA taDayakU samayamidErA
చరణం
charaNam 2
క్రిక్కిరిసి నా చనూ ముక్కులూ నులుమరా
చక్కెర కెమ్మోవి చక్కగా నొక్కరా నొక్కారా నొక్కరా
krikkirisi nA chanU mukkulU nulumarA
chakkera kemmOvi chakkagA nokkarA nokkArA nokkarA
చరణం
charaNam 3
మైమరచెనూరా మానసూప్పొంగెరా
చెమటలూ జారెరా శింహపురీశ్వరా
maimarachenUrA mAnasUppomgerA
chemaTalU jArerA SiMhapurISwarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s