#82 మాటిమాటికిటు mATimATikiTu

TitleమాటిమాటికిటుmATimATikiTu
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaశింహపురీ బేహాగ్SiMhapurI bEhAg
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
మాటిమాటి కిటుల తరుచు మాటలాడనేలరా
నీటుకాడ తెలసె తెలిసె నేటికే చాలు చాలురా
mATimATi kiTula taruchu mATalADanElarA
nITukADa telase telise nETikE chAlu chAlurA
చరణం
charaNam 1
మోమువాడి నిదురకన్నుల మొనసి గ్రుమ్ముటేలరా
యేముకో కెమ్మోవి నొక్క వెసగనూ మరుగేలరా
mOmuvADi nidurakannula monasi grummuTElarA
yEmukO kemmOvi nokka vesaganU marugElarA
చరణం
charaNam 2
గొనబు చెక్కులందు జిలుగు గోటి నొక్కలేలరా
అనుబు దుప్పటిని పసుపు అంటు జాడలేలరా
gonabu chekkulamdu jilugu gOTi nokkalElarA
anubu duppaTini pasupu amTu jADalElarA
చరణం
charaNam 3
ధారుణి శింహ్వపురి రంగధామ యెంతో వింతరా
ఊరక నన్నేల మదిని యుంచు మెంచనేలరా
dhAruNi SiMhvapuri ramgadhAma yemtO vimtarA
Uraka nannEla madini yumchu memchanElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s