#83 నగుమోమెత్తి nagumOmetti

Titleనగుమోమెత్తిnagumOmetti
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఛత్రపురీ తోడిChatrapurI tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
నగుమోమెత్తి చూడవేరా యేమి నేరమయ్య నాదుపైనిnagumOmetti chUDavErA yEmi nEramayya nAdupaini
చరణం
charaNam 1
అల్ల మాయలాడి నీకు చెల్లుగాని నా బోటిని
జెల్లుదునే యెంచి మృదుసల్లాపము లాడితివి
మోమెత్తి జూడవేరా
alla mAyalADi nIku chellugAni nA bOTini
jelludunE yemchi mRdusallApamu lADitivi
mOmetti jUDavErA
చరణం
charaNam 2
మొన్న రేయి దాని ముద్దులాడుచుండగాను
కన్నులారగాంచి యపుడు మిన్నానంటిచుంటి
monna rEyi dAni muddulADuchumDagAnu
kannulAragAmchi yapuDu minnAnamTichumTi
చరణం
charaNam 3
అందరు నా గంగా నిటులాచరించలందామౌని
యందాకాడ శ్రీ కవిరాజా యజ్ఞభాస్కరాయాపోషా నిపుమో
amdaru nA gamgA niTulAcharimchalamdAmOuni
yamdAkADa SrI kavirAjA yajnabhAskarAyApOshA nipumO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s