#84 మానజాలరా mAnajAlarA

TitleమానజాలరాmAnajAlarA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మానజాలరా ప్రియాmAnajAlarA priyA
మానజాల నీ మాటకు మరులు మీరి యుంటిరా ప్రియాmAnajAla nI mATaku marulu mIri yumTirA priyA
చరణం
charaNam 1
నీ మానసేమో ఎంతో నే నెరుగనైతిరా
యెమ్మెకాడవని విని సొమ్మసిల్లుచుంటిరా ప్రియా
nI mAnasEmO emtO nE neruganaitirA
yemmekADavani vini sommasilluchumTirA priyA
చరణం
charaNam 2
చల్లనీ కృపాదృష్టి జల్లుమూ నా మెనా
యుల్లము యుప్పొంగీ పొంగీ సొమ్మసిల్లుచుంటిరా
challanI kRpAdRshTi jallumU nA menA
yullamu yuppomgI pomgI sommasilluchumTirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s