#85 బలిజ యేల balija yEla

Titleబలిజ యేలbalija yEla
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
బలిజ యేల బాలామణి
అలవానితొ పలుమారూ నీకు
balija yEla bAlAmaNi
alavAnito palumArU nIku
చరణం
charaNam 1
యేమోయని నేమారున నీ మానము కాచుచును
మానామొసగాకానతి కామాతురుడౌచూ
yEmOyani nEmAruna nI mAnamu kAchuchunu
mAnAmosagAkAnati kAmAturuDouchU
చరణం
charaNam 2
తాలా వనలోలునికే వేళానుద లాచుచు
వ్యాకూలపడనేలా సతి వాలాయముగానూ
tAlA vanalOlunikE vELAnuda lAchuchu
vyAkUlapaDanElA sati vAlAyamugAnU
చరణం
charaNam 3
వాని బిలచీ పల్కెడి తనమేల
అలివేణు వెరిగిన మసమానసమంబునా
vAni bilachI palkeDi tanamEla
alivENu verigina masamAnasamambunA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s