#86 నేటితో తీరెనురా nETitO tIrenurA

Titleనేటితో తీరెనురాnETitO tIrenurA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaనాయకిnAyaki
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
నేటితో దీరెనురా నీ నా రుణముnETitO dIrenurA nI nA ruNamu
వాటముగాదికనూ వచ్చుటకునూvATamugAdikanU vachchuTakunU
చరణం
charaNam 1
రేపటమాపట నాపతి
యీచట దాపరించునటా తప్పదటా
rEpaTamApaTa nApati
yIchaTa dAparimchunaTA tappadaTA
చరణం
charaNam 2
మగువమువున్నిక మనసున నెన్నక
సరస నారాయణ రాయా సౌస్తవనీయా
maguvamuvunnika manasuna nennaka
sarasa nArAyaNa rAyA soustavanIyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s