#87 మంచివాడవు mamchivADavu

Titleమంచి వాడవుmanchi vADavu
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మంచివాడవు లేచిపోరా
ఏరా వంచనాపరా
mamchivADavu lEchipOrA
ErA vamchanAparA
చరణం
charaNam 1
మంచి వాడవులేరా వంచెనదేలా
సించుక కృపజూడవేరా
ఏరా వంచనాపరా
mamchi vADavulErA vamchenadElA
simchuka kRpajUDavErA
ErA vamchanAparA
చరణం
charaNam 2
పంకజాక్షిని గూడనంచు నాపై బాస
లుంచూటా యిది న్యాయమేరా
ఏరా వంచనాపరా
pamkajAkshini gUDanamchu nApai bAsa
lumchUTA yidi nyAyamErA
ErA vamchanAparA
చరణం
charaNam 3
ముందు నన్నేలిన బాలచంద్ర సామి
చందాము తెలసేను పోరా
ఏరా వంచనాపరా
mumdu nannElina bAlachandra sAmi
chamdAmu telasEnu pOrA
ErA vamchanAparA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s