#88 చాలు చాలు chAlu chAlu

Titleచాలు చాలుchAlu chAlu
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చాలు చాలు తాళరా నేనోర్వరాchAlu chAlu tALarA nEnOrvarA
జాలమదేలానె బాలంరతాలోలాjAlamadElAne bAlaMratAlOlA
చరణం
charaNam 1
అక్కాట గుబ్బాలపై రక్కీతివిది న్యాయమా
స్రొక్కీతి గ్రక్కూన తక్కూము మ్రొక్కేద
akkATa gubbAlapai rakkItividi nyAyamA
srokkIti grakkUna takkUmu mrokkEda
చరణం
charaNam 2
శ్వేదోద్ద వంబాయెరా శేదాదీర్చుకొంచునూ
సాదారుడనీ ప్రాసాదాపాదామాన
SwEdOdda vambAyerA SEdAdIrchukomchunU
sAdAruDanI prAsAdApAdAmAna
చరణం
charaNam 3
భూషణములో జిక్కీ బ్రోచేర సుందారాంగ
హాసావిశేషా విభాసమాన శరీర
bhUshaNamulO jikkI brOchEra sumdArAmga
hAsAviSEshA vibhAsamAna SarIra
చరణం
charaNam 4
నీ సమాన పూరుషూనేగాన నీ జగాన
దాసబాలా ఇందిరేశ దోసిలొగ్గితి
nI samAna pUrushUnEgAna nI jagAna
dAsabAlA imdirESa dOsiloggiti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s