#89 పారీపోవలేరా pArIpOvalErA

TitleపారీపోవలేరాpArIpOvalErA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaబిల్హరిbil&hari
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
పారీపోవలేరా
నీరాజాప్తుడూ వెడలెనురా
pArIpOvalErA
nIrAjAptuDU veDalenurA
నారిమణుల దారినీగన
దూరెరుగనుకా
nArimaNula dArinIgana
dUreruganukA
చరణం
charaNam 1
దూరిపోయిన క్రూరుడౌమగ డూరుజేరి ఆరాడించెను
ఆ రీతులు విచారించుకోరా నేరానేనిపుడె
dUripOyina krUruDoumaga DUrujEri ArADimchenu
A rItulu vichArimchukOrA nErAnEnipuDe

One thought on “#89 పారీపోవలేరా pArIpOvalErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s