#90 కరుణించవేరా karuNimchavErA

TitleకరుణించవేరాkaruNimchavErA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaరూపకముrUpakamu
పల్లవి
pallavi
కరుణించవేరా సామీ ననుkaruNimchavErA sAmI nanu
విరసంబు సేయుటెమి సరసంబురా
సహించవేరా తమి
virasambu sEyuTemi sarasamburA
sahimchavErA tami
చరణం
charaNam 1
పానాత్ముడై నమారూచాపంబు గలసిపోరు
నాపాటి కృత్యము మేలు రూపైన జూపు రేపుమాపనకను
pAnAtmuDai namArUchApambu galasipOru
nApATi kRtyamu mElu rUpaina jUpu rEpumApanakanu
చరణం
charaNam 2
పగదాని యిల్లు రేయిపడకాయె నీకు హాయి
పగలైన బల్కవోయి పరువేన యీ బడాయి సేయకను
pagadAni yillu rEyipaDakAye nIku hAyi
pagalaina balkavOyi paruvEna yI baDAyi sEyakanu
చరణం
charaNam 3
మైనాముపేటలోను మగధీరవైతిగాన
నేనైనా గానరాన నానాటికిట్లవునని నరహరనుత
mainAmupETalOnu magadhIravaitigAna
nEnainA gAnarAna nAnATikiTlavunani naraharanuta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s