#92 హా ప్రియా hA priyA

Titleహా ప్రియాhA priyA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
హా ప్రియా నినుబాసి నేనే ప్రకారము సైతురాhA priyA ninubAsi nEnE prakAramu saiturA
చరణం
charaNam 1
పాపిమారుడు క్రూరుడై పరితాపమొందగ జేసెరా
పాపి బోధనలేమొ బల్ విని రాపు సేయుట న్యాయమా
pApimAruDu krUruDai paritApamomdaga jEserA
pApi bOdhanalEmo bal vini rApu sEyuTa nyAyamA
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగుడు నన్ను గూడిన వన్నెకాడెటు బోయెరా
కన్నెరొవాడెన్నొ విధముల చిన్నబుచ్చెనె నా మది
sumdarAmguDu nannu gUDina vannekADeTu bOyerA
kannerovADenno vidhamula chinnabuchchene nA madi
చరణం
charaNam 3
నారులెల్లను గూడి నా మది నేర మేమొనరించెరా
నారసింహున పాటబాడి ఉల్లాసమొందెరా నా మది
nArulellanu gUDi nA madi nEra mEmonarimcherA
nArasiMhuna pATabADi ullAsamomderA nA madi

One thought on “#92 హా ప్రియా hA priyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s