#95 మారుని బారికి mAruni bAriki

Titleమారుని బారికిmAruni bAriki
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaరం. హనుమతోడిraM. hanumatODi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
మారుని బారికి నేనీ కోరువజాలనే
కోరువ జాలనే వోరువజాలనే
mAruni bAriki nEnI kOruvajAlanE
kOruva jAlanE vOruvajAlanE
చరణం
charaNam 1
నగుచు నగుచు తన యిరుగు కఠారిని
ధగధగమెరీ సింబాబుగులు దగిలే చెలి
naguchu naguchu tana yirugu kaThArini
dhagadhagamerI simbAbugulu dagilE cheli
చరణం
charaNam 2
తుంట విలుకాడు తనూ జంట శరముల వెనువెంటనె
కుచములానంటగ నేసెగదా
tumTa vilukADu tanU jamTa Saramula venuvemTane
kuchamulAnamTaga nEsegadA
చరణం
charaNam 3
రంగెమీర శేషాద్రి శ్రీరంగదాసు నేలు సామీ
అంగజు కేళికీ కలయంగ రాడాయె సఖినిక
ramgemIra SEshAdri SrIramgadAsu nElu sAmI
amgaju kELikI kalayamga rADAye sakhinika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s