#96 సొగసుకాడని sogasukADani

TitleసొగసుకాడనిsogasukADani
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaరం. కమాసుraM. kamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సొగసుకాడని వగలుమాని రారాsogasukADani vagalumAni rArA
తగదురా ఇటుసేయా పగతిజాణా రాయాtagadurA iTusEyA pagatijANA rAyA
చరణం
charaNam 1
తుమ్మెద లొక్కాసారి ఝుమ్మఝుమ్మని మ్రోయా
సమ్మదుడై మరుడమూలునేయతాళా
tummeda lokkAsAri jhummajhummani mrOyA
sammaduDai maruDamUlunEyatALA
చరణం
charaNam 2
చక్కగ కౌగాలించి చెక్కిలీ ముద్దూలీడీ
చక్కెరా కెమ్మోవి నొక్కనివారా నేడు
chakkaga kaugAlimchi chekkilI muddUlIDI
chakkerA kemmOvi nokkanivArA nEDu
చరణం
charaNam 3
సామీ మనా చెలిమీవేమరచితి వేమొ
మోము మోమునా జేర్చి మోహము దీర్చరా
sAmI manA chelimIvEmarachiti vEmo
mOmu mOmunA jErchi mOhamu dIrcharA
చరణం
charaNam 4
ధరను కంచనావల్లి నరసింగరాయుని
కరుణతో బ్రోచిన వరచెన్న కేశవా
dharanu kamchanAvalli narasimgarAyuni
karuNatO brOchina varachenna kESavA
చరణం
charaNam 5
ప్పొంగుచూ శేషాద్రి శ్రీరంగదాసుని వినా
అంగజ జనకా నీ సంగతి తెలసెరా
ppomguchU SEshAdri SrIramgadAsuni vinA
amgaja janakA nI samgati telaserA

One thought on “#96 సొగసుకాడని sogasukADani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s