#97 కోపము శాయాకురా kOpamu SAyAkurA

Titleకోపము శాయాకురాkOpamu SAyAkurA
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaరం. సురటిraM. suraTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
కోపము శాయాకురా యేరా నా సామీkOpamu SAyAkurA yErA nA sAmI
రాపేల జేసెవు రేపు మాపటి కట్లానే రారాrApEla jEsevu rEpu mApaTi kaTlAnE rArA
చరణం
charaNam 1
ప్రేమతోడా నొకనిమిషమైనా నిల్తామునంటె
యేమిసేతు సామి లక్ష్మీనోమాయె నా మాట విని
prEmatODA nokanimishamainA niltAmunamTe
yEmisEtu sAmi lakshmInOmAye nA mATa vini
చరణం
charaNam 2
నిన్న రేయి మనామనుకున్న మాటాలన్న మది
నున్నవి మాయన్న తోడ నన్ను తప్పులెన్నకిక
ninna rEyi manAmanukunna mATAlanna madi
nunnavi mAyanna tODa nannu tappulennakika
చరణం
charaNam 3
హరిహరి జక్కమె నొరుల నేరుగాను
సరసీజా జయనా సలనుడౌ నరశింగరాయా
వొరునీ కరుణించిన సామి
harihari jakkame norula nErugAnu
sarasIjA jayanA salanuDou naraSimgarAyA
vorunI karuNimchina sAmi
చరణం
charaNam 4
భాసురామా చెర్లపురివాసా చెన్నకేశవాయ
శేషాద్రి వంశశ్రీ రంగదాసు నీ హృదయేశ నాపై
bhAsurAmA cherlapurivAsA chennakESavAya
SEshAdri vamSaSrI ramgadAsu nI hRdayESa nApai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s