#100 సారసాక్షి నీపై sArasAkshi nIpai

Titleసారసాక్షి నీపై (ప్రతి)sArasAkshi nIpai (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సారసాక్షి నీపై మది చాల మరులు కొన్నదిరా
మారుకేళి గూడ రాక మర్మకుల సింధుధీర
sArasAkshi nIpai madi chAla marulu konnadirA
mArukELi gUDa rAka marmakula simdhudhIra
చరణం
charaNam 1
కన్నెనీదు వన్నెబన్నె అన్ని చూచి వలచి మది
యున్నదాని నెనరుబూనకున్న నోర్వజాలదుర
kannenIdu vannebanne anni chUchi valachi madi
yunnadAni nenarubUnakunna nOrvajAladura
చరణం
charaNam 2
మగువ బొమలు మరుని యిల్లు మధురవాణి పాలిండ్లు
సొగసుమీరిన పూలచళ్ళు తగుజాణర నీకు జెల్లు
maguva bomalu maruni yillu madhuravANi pAlimDlu
sogasumIrina pUlachaLLu tagujANara nIku jellu
చరణం
charaNam 3
వసుధ వెలయు శ్రీపీఠి వంశోదధి సుధాకర
రసికుడౌ దాని చేకోర రాఘవాచార్య సుధీర
vasudha velayu SrIpIThi vamSOdadhi sudhAkara
rasikuDau dAni chEkOra rAghavAchArya sudhIra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s