#99 నాపై ప్రేమలేని nApai prEmalEni

Titleనాపై ప్రేమలేనిnApai prEmalEni
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
నాపై ప్రేమలేని జాడ
నాడే తెలిసెను పోపోపోరా
nApai prEmalEni jADa
nADE telisenu pOpOpOrA
పాపి సవతి మాయలలో జిక్కి
గోపాలుని కొనగోరంతైనా
pApi savati mAyalalO jikki
gOpAluni konagOramtainA
చరణం
charaNam 1
ఎందాక జూచిన నీ మగజాతి యింతుల నేలేదాక ప్రీతి
సందేహమా మాటప్రఖ్యాతి సరసుల లక్షణమా యీ నీతి
emdAka jUchina nI magajAti yimtula nElEdAka prIti
samdEhamA mATaprakhyAti sarasula lakshaNamA yI nIti
చరణం
charaNam 2
మోహమందు మోసమందు యేవేళ బుధ్ధులు నీ యందు
యేలకలిగెనొ యికనేమందు స్నేహము జేసినదే బలుపొందు
mOhamamdu mOsamamdu yEvELa budhdhulu nI yamdu
yElakaligeno yikanEmamdu snEhamu jEsinadE balupomdu
చరణం
charaNam 3
యెప్పటివలెనే యెదపైజేరి తప్పులనెంచకు తాలిమి మీరి
గొప్పగు సురపురి రాజగోపాలా కాముని కేళికి మనసాయెలేరా
yeppaTivalenE yedapaijEri tappulanemchaku tAlimi mIri
goppagu surapuri rAjagOpAlA kAmuni kELiki manasAyelErA

One thought on “#99 నాపై ప్రేమలేని nApai prEmalEni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s