#101 కోరేది నీకు kOrEdi nIku

Titleకోరేది నీకుkOrEdi nIku
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
కోరేది నీకు మరియాదె నా కోమలాంగి
ఆరడిబెట్టి నా చెలికాని మీరటు జేసినమ్మిన నామది
kOrEdi nIku mariyAde nA kOmalAmgi
AraDibeTTi nA chelikAni mIraTu jEsinammina nAmadi
చరణం
charaNam 1
యిచ్చపు చెలియింటను జేరి తత్సన జేసే తామరసాక్షిyichchapu cheliyimTanu jEri tatsana jEsE tAmarasAkshi
వేమరు సురపురి వేణుగోపాలుని కామునికేళిలో గలయరాదే vEmaru surapuri vENugOpAluni kAmunikELilO galayarAdE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s