#102 సరసిజ నయనరో sarasija nayanarO

Titleసరసిజ నయనరో (ప్రతి)sarasija nayanarO (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సరసిజనయనరో సామిని దేవే
అరమరలేలనె అతివరోపోవే
sarasijanayanarO sAmini dEvE
aramaralElane ativarOpOvE
చరణం
charaNam 1
ఆసతో మునుజేసిన బాసలేమాయెనొ
యా సఖి గూడినప్పుడె మరచెనో
AsatO munujEsina bAsalEmAyeno
yA sakhi gUDinappuDe marachenO
చరణం
charaNam 2
కంతుని బారికి నెంతని సైసుదు
నింతిరో వాని కేమని తెల్పుదు
kamtuni bAriki nemtani saisudu
nimtirO vAni kEmani telpudu
చరణం
charaNam 3
రమణిరో పీఠి రాఘవాచార్యుని
కమలనేత్రుని కాముని కేళికిని
ramaNirO pIThi rAghavAchAryuni
kamalanEtruni kAmuni kELikini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s