#104 రాఘవాచార్య నిను rAghavAchArya ninu

Titleరాఘవాచార్య నిను (ప్రతి)rAghavAchArya ninu (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
రాఘవాచార్య నిను నమ్మినాను
యీ చలికులను యింపుతోను
rAghavAchArya ninu namminAnu
yI chalikulanu yimputOnu
చరణం
charaNam 1
చిన్ననాడె నీదు చిన్నెలన్ని చూచి
యెన్నగాను వలసున్నదాన
chinnanADe nIdu chinnelanni chUchi
yennagAnu valasunnadAna
చరణం
charaNam 2
సన్నుతాంగ మది సమయమిది యనుచు
నన్ను బ్రోవకను కన్నడేల
sannutAmga madi samayamidi yanuchu
nannu brOvakanu kannaDEla
చరణం
charaNam 3
మాలిమితో నను మారుని బాధకు
చాల గాసి జేయకు జాలికుల
mAlimitO nanu mAruni bAdhaku
chAla gAsi jEyaku jAlikula
చరణం
charaNam 4
సరవితో శ్రీపీఠీ సద్వంశజుడవని
కరుణగోరినాడ కఠినమేర
saravitO SrIpIThI sadwamSajuDavani
karuNagOrinADa kaThinamEra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s