#106 సుందరి నేలుముర sumdari nElumura

Titleసుందరి నేలుముర (ప్రతి)sumdari nElumura (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సుందరి నేలుముర సామిsumdari nElumura sAmi
కుందరదనమో మిందుని బోలురkumdaradanamO mimduni bOlura
చరణం
charaNam 1
అంగన కురులు సారంగము నేలు
శోభాంగిని బొగడగ పద్మజుని వశమె
amgana kurulu sAramgamu nElu
SObhAmgini bogaDaga padmajuni vaSame
చరణం
charaNam 2
చెలియ పయోధరములు లికుచ ఫలంబుల మీరును యా లలనను కలియరcheliya payOdharamulu likucha phalambula mIrunu yA lalananu kaliyara
చరణం
charaNam 3
సుమశరు బారికి సుదతి తాళనని
కమలనయన నీ కరుణను గోరిన
sumaSaru bAriki sudati tALanani
kamalanayana nI karuNanu gOrina
చరణం
charaNam 4
సరవితో శ్రీపీఠి సద్వంశజమణి
గరితనేలు చారుస్మర రాఘావాచార్య
saravitO SrIpIThi sadvamSajamaNi
garitanElu chArusmara rAghAvAchArya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s