#107 గిరిధర giridhara

Titleగిరిధరgiridhara
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
గిరిధర జూలతె రాదె
రాజయసంగ జూలతె రాదె
giridhara jUlate rAde
rAjayasamga jUlate rAde
జాలవతీ కృష్ణ ధిమిధిమి తాళ మృదంగjAlavatI kRshNa dhimidhimi tALa mRdamga
చరణం
charaNam 1
ఆ బెరుగుల కారావతి రావే
బరపిచూ కారణరంగ
A berugula kArAvati rAvE
barapichU kAraNaramga
చరణం
charaNam 2
మాణిక్యకే ప్రభు గిరిధర నాగ
మురళివి మోహభుజంగ
mANikyakE prabhu giridhara nAga
muraLivi mOhabhujamga

We feel the lyrics could be incorrect. Here’s a first attempt to identify/ correct the words.

గిరిధర్ ఝూలత రాధే
రాజయ సంగ ఝూలత రాధే
giridhar jhUlata rAdhE
rAjaya sanga jhUlata rAdhE
చాలవతి కృష్ణ ధిమి ధిమి తాళ మృదంగ
అబీర్ గులాల్ కరావతి భర పిచ్‌కారన్ రంగ్
chAlavati kRshNa dhimi dhimi tALa mRdamga
abIr gulAl karAvati bhara pich^kAran ramg
మాణిక్య(?) కే ప్రభు గిరిధర నాగర్
మురళీ విమోహ్ భుజంగ్
mANikya(?) kE prabhu giridhara nAgar
muraLI vimOh bhujamg
Any further suggestions to improve are welcome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s