#108 సామజయాన sAmajayAna

Titleసామజయాన (ప్రతి)sAmajayAna (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సామజయాన ప్రాణసఖుని దోడి తేవేsAmajayAna prANasakhuni dODi tEvE
చరణం
charaNam 1
కాముకేళి లోనం గలసిన నాధుని
భామిని బాగుగ బ్రోవుమని
kAmukELi lOnam galasina nAdhuni
bhAmini bAguga brOvumani
చరణం
charaNam 2
చందురు వెన్నెల పొందుగ గాయగ
సుందరీ మందర ధీరుని
chamduru vennela pomduga gAyaga
sumdarI mamdara dhIruni
చరణం
charaNam 3
పవనుడు మార్కొని బాధలు బెట్టగ
యువిదరో కవి బుధలోలుని
pavanuDu mArkoni bAdhalu beTTaga
yuvidarO kavi budhalOluni
చరణం
charaNam 4
గౌరిశెట్టి కుల ఘన కమలాకర
సారసారిని శ్రీరాముని
gauriSeTTi kula ghana kamalAkara
sArasArini SrIrAmuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s