#109 రఘువీర రణధీర raghuvIra raNadhIra

Titleరఘువీర రణధీరraghuvIra raNadhIra
Written Byత్యాగరాజtyAgarAja
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaమాంజిmAmji
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
రఘువీర రణధీర రారా రాజకుమారraghuvIra raNadhIra rArA rAjakumAra
భృగు సూన మదవిదార బృందారకాధారbhRgu sUna madavidAra bRndArakAdhAra
చరణం
charaNam 1
రావణఘట కర్ణబల రాత్రించర దనుజారీ
స్థావర జంగమరూప త్యాగరాజ పాదార్చిత
rAvaNaghaTa karNabala rAtrimchara danujArI
sthAvara jamgamarUpa tyAgarAja pAdArchita

Not a jAvaLi! Available on YouTube and other web sites, but mentioned as a different rAga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s