#111 ప్రాణనాధా prANanAdhA

Titleప్రాణనాధాprANanAdhA
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaపూరి కల్యాణిpUri kalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
ప్రాణనాధా మనవీ విను బాలు నిటుల జేయకుprANanAdhA manavI vinu bAlu niTula jEyaku
చరణం
charaNam 1
దీనురాలనగుచు నిన్ను వేడెదను తనయునికై నేనుdInurAlanaguchu ninnu vEDedanu tanayunikai nEnu
చరణం
charaNam 2
చాన నేను వీని జంపెదను గానలోలు దలచినchAna nEnu vIni jampedanu gAnalOlu dalachina
చరణం
charaNam 3
మానమెంచడిందుకు నేనేమందు వీని విడువనందుmAnamemchaDimduku nEnEmamdu vIni viDuvanamdu
చరణం
charaNam 4
క్షత్రమలర రక్షింపుము నీవికను పుత్ర భిక్షమిమ్ముkshatramalara rakshimpumu nIvikanu putra bhikshamimmu
చరణం
charaNam 5
గోత్రధరుడు రామానుజపుర వరుని స్తోత్రము సేయు వీనిgOtradharuDu rAmAnujapura varuni stOtramu sEyu vIni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s