#112 భామిని నీ విందు bhAmini nI vimdu

Titleభామిని నీ విందు (ప్రతి)bhAmini nI vimdu (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaపూరి కల్యాణిpUri kalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
భామిని నీ విందు రాగదె గౌరిశెట్టి
శ్రీరామునిందు దోడి తేగదే
bhAmini nI vimdu rAgade gauriSeTTi
SrIrAmunimdu dODi tEgadE
చరణం
charaNam 1
కామకోటి రూప కరుణాసాగరునీ కాముకేళికినిkAmakOTi rUpa karuNAsAgarunI kAmukELikini
చరణం
charaNam 2
పంచశరుడు యెంచి బాణములు నెద
నించెనే మించి యోర్వజాలనే
pamchaSaruDu yemchi bANamulu neda
nimchenE mimchi yOrvajAlanE
చరణం
charaNam 3
కరుణ విడచి యే తరుణినొ
మరుకేళిని గూడెనె సరసుడు నన్వీడెనే
karuNa viDachi yE taruNino
marukELini gUDene sarasuDu nanvIDenE
చరణం
charaNam 4
భామరొ విను తంగేళ్ళమూడి పురధాముడే సోమసమానుడేbhAmaro vinu tamgELLamUDi puradhAmuDE sOmasamAnuDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s