#113 యేరా మోడిసేయ yErA mODisEya

Titleయేరా మోడిసేయyErA mODisEya
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యేరామోడి సేయ మేర మనోహరyErAmODi sEya mEra manOhara
రారా నీకొగి వీరా నన్నేలుకోరrArA nIkogi vIrA nannElukOra
చరణం
charaNam 1
బాలప్రాయము నుండి బాళి నిను బెంచి
మేలుగన నెంచు నన్ను మేలమాడెద వౌర
bAlaprAyamu numDi bALi ninu benchi
mElugana nemchu nannu mElamADeda vaura
చరణం
charaNam 2
ఏట బెరిగెడు వాని పూట బెంచి తుదిని
నోటి మాటలకేను నోచనైతి నా సామి
ETa berigeDu vAni pUTa bemchi tudini
nOTi mATalakEnu nOchanaiti nA sAmi
చరణం
charaNam 3
నిలయమున నినుగానను నింటగల పనులెల్ల మరచి
తల వాకిలిల్లు గలచి యుందుగదరా
nilayamuna ninugAnanu nimTagala panulella marachi
tala vAkilillu galachi yumdugadarA
చరణం
charaNam 4
కరిగిరి వరదుని మరిదివైన నీకు
హరి హరి సుంతైన గరుణలేక నాపైని
karigiri varaduni maridivaina nIku
hari hari sumtaina garuNalEka nApaini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s