#114 సామీ నిను వేడ sAmI ninu vEDa

Titleసామీ నిను వేడ (ప్రతి)sAmI ninu vEDa (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
సామీ నిను వేడ బ్రోవవేమి జాలమిదేమి
కాముని బారికి నే గాసి నొందజాలననీ
sAmI ninu vEDa brOvavEmi jAlamidEmi
kAmuni bAriki nE gAsi nomdajAlananI
చరణం
charaNam 1
ఆసతోడ మున్ను నను బాసి యోర్వలేననీ
జేసిన బాసలేమి జేసి కోపగించేవు
AsatODa munnu nanu bAsi yOrvalEnanI
jEsina bAsalEmi jEsi kOpagimchEvu
చరణం
charaNam 2
చిన్ననాడె జేసి యున్న చిన్నెలన్ని దలచుకొనీ
వన్నెకాడ విరహము నే నోర్వలేర రార మేర
chinnanADe jEsi yunna chinnelanni dalachukonI
vannekADa virahamu nE nOrvalEra rAra mEra
చరణం
charaNam 3
సదయుడౌ శ్రీదిన వహి సద్వంశజ పురుషోత్తమ
ముదమున నెరనమ్మినార కదశి గౌగలించవేర
sadayuDou SrIdina vahi sadwamSaja purushOttama
mudamuna neranamminAra kadaSi gougalimchavEra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s