#116 వెలదిరో నాధుని veladirO nAdhuni

Titleవెలదిరో నాధుని (ప్రతి)veladirO nAdhuni (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశుధ్ధకాంభోజిSudhdhakAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
వెలదిరో నాధుని వేగమె దేవేveladirO nAdhuni vEgame dEvE
జలజాక్షి వానికి శరణని యున్నదనిjalajAkshi vAniki SaraNani yunnadani
చరణం
charaNam 1
మారుడు శరములు మచ్చరించి వేయగ
కోరి నమ్మి యుంటిని కోమలాంగుని మదిని
mAruDu Saramulu machcharimchi vEyaga
kOri nammi yumTini kOmalAmguni madini
చరణం
charaNam 2
చిన్ననాడె వలశున్న దాననని
కన్నెరొ విన్నవించి కాముని కేళికిని
chinnanADe valaSunna dAnanani
kannero vinnavimchi kAmuni kELikini
చరణం
charaNam 3
రాజిల్ల శ్రీ మాణిక్య రాట్కులసింధు
ద్విజ రాజవెంకట గోపాలరాయ పృధ్వీశుని
rAjilla SrI mANikya rATkulasimdhu
dwija rAjavemkaTa gOpAlarAya pRdhwISuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s