#118 సుందరాకారుని sumdarAkAruni

Titleసుందరాకారుని (ప్రతి)sumdarAkAruni (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
సుందరాకారుని యిందుదే గదవే
పొందుగోరి భ్రమజెందితి ననవే
sumdarAkAruni yimdudE gadavE
pomdugOri bhramajemditi nanavE
చరణం
charaNam 1
మగువ జేసిన బాస మరువకు మనవె
చిగురువిల్తుని బారిజిక్కితి ననవే
maguva jEsina bAsa maruvaku manave
chiguruviltuni bArijikkiti nanavE
చరణం
charaNam 2
కమలారి వెన్నెలగాయ వేదనచే
రమణీ యోర్వదివే రాపేల ననవే
kamalAri vennelagAya vEdanachE
ramaNI yOrvadivE rApEla nanavE
చరణం
charaNam 3
సుదతుల యెడ కఠిన హృదయము బూన
పదపడి యిత్తరి పాడి గాదనవే
sudatula yeDa kaThina hRdayamu bUna
padapaDi yittari pADi gAdanavE
చరణం
charaNam 4
రామశ్రీ రేపల్లె రాట్టిరీశుని
కోమల శ్రీ రాజగోపాలవరునీ
rAmaSrI rEpalle rATTirISuni
kOmala SrI rAjagOpAlavarunI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s