#119 చిన్నదానర chinnadAnara

Titleచిన్నదానరchinnadAnara
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
చిన్నదానర నే
కన్ను దోయి కెంపు దోచె కన్నెలుకేమిరా! నే
chinnadAnara nE
kannu dOyi kempu dOche kannelukEmirA! nE
చరణం
charaNam 1
మగని మోము జూచి నేను దిగలు చెంది యుండగ
పొగరు మాటలాడినన్నగడు జేతువేమిర నే
magani mOmu jUchi nEnu digalu chemdi yumDaga
pogaru mATalADinannagaDu jEtuvEmira nE
చరణం
charaNam 2
చెక్కు నొక్కి లేత చన్నుముక్కులు నలిపేవుర
పుక్కిట విడెమిచ్చి నను స్రుక్కజేతు వేమిర నే
chekku nokki lEta channumukkulu nalipEvura
pukkiTa viDemichchi nanu srukkajEtu vEmira nE
చరణం
charaNam 3
రత్నపురి నిలయ ప్రయత్నముతో నన్నుగూడి
ముత్యసరులిత్తునని ముచ్చటింతు వేమిర నే
ratnapuri nilaya prayatnamutO nannugUDi
mutyasarulittunani muchchaTimtu vEmira nE

One thought on “#119 చిన్నదానర chinnadAnara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s