#120 కరుణ జూడర karuNa jUDara

Titleకరుణ జూడర (ప్రతి)karuNa jUDara (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తాని కాపిhindustAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
కరుణ జూడర నన్నుkaruNa jUDara nannu
సరసిజాక్ష నిన్ను మది చాల నెరనమ్మినారsarasijAksha ninnu madi chAla neranamminAra
చరణం
charaNam 1
విరహమనె సాగరము వెలది నెట్లుగడచుదాన
కరుణానిధి ప్రేమ నను కాముకేళిగూడి మదిని
virahamane sAgaramu veladi neTlugaDachudAna
karuNAnidhi prEma nanu kAmukELigUDi madini
చరణం
charaNam 2
వసుధ వెలయు రేపల్లె పురవరగోపాల బాల రార
రసికుడ సుందరాకార రాపేల జేసేవేరా
vasudha velayu rEpalle puravaragOpAla bAla rAra
rasikuDa sumdarAkAra rApEla jEsEvErA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s