#121 యెట్లు సైతుర yeTlu saitura

Titleయెట్లు సైతురyeTlu saitura
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యెట్లు సైతుర నా సామిyeTlu saitura nA sAmi
చరణం
charaNam 1
పెదవిమీది పంటికాటు యెదటి దాని చంటి పోటు
కదసి కీల్జడ వెన్నున వేటు కనులజూచితే నా సామి
pedavimIdi pamTikATu yedaTi dAni chamTi pOTu
kadasi kIljaDa vennuna vETu kanulajUchitE nA sAmi
చరణం
charaNam 2
భయములేక దానెనశి పగలు రాత్రి యొకటి జేసి
వయసు చెలికి దారబోసి వచ్చి నిలచితే నా సామి
bhayamulEka dAnenaSi pagalu rAtri yokaTi jEsi
vayasu cheliki dArabOsi vachchi nilachitE nA sAmi
చరణం
charaNam 3
ముద్దుసామి వెంకటరాయ వద్దికతో పొందుసేయ
వద్దని నే వాదుసేయ వచ్చి జూచితే నా సామి
muddusAmi vemkaTarAya vaddikatO pomdusEya
vaddani nE vAdusEya vachchi jUchitE nA sAmi

One thought on “#121 యెట్లు సైతుర yeTlu saitura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s