#122 యేమి సేతునే yEmi sEtunE

Titleయేమి సేతునే (ప్రతి)yEmi sEtunE (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యేమి సేతునే ఓ సఖీ
కామిని మణి గూడి వాడు
కనుల జూడడాయె సఖి
yEmi sEtunE O sakhI
kAmini maNi gUDi vADu
kanula jUDaDAye sakhi
చరణం
charaNam 1
మందగమన వాని మనసు నందు నేమి దోచెనేమొ
ఇందీవరాక్షి బెట్టు మందు తలకెక్కె సఖి
mamdagamana vAni manasu namdu nEmi dOchenEmo
imdIvarAkshi beTTu mamdu talakekke sakhi
చరణం
charaNam 2
నా సరివారిలో నన్ను నగుబాటు జేసి మున్ను
జేసిన బాసలేమి జేసి మరచెనే వో సఖీ
nA sarivArilO nannu nagubATu jEsi munnu
jEsina bAsalEmi jEsi marachenE vO sakhI
చరణం
charaNam 3
మగువరో పురుషుల నమ్మదగదని కొందరు దెల్ప
జగతిని యా మాట నిజము సల్పినాడే వో సఖి నే
maguvarO purushula nammadagadani komdaru delpa
jagatini yA mATa nijamu salpinADE vO sakhi nE
చరణం
charaNam 4
రేపల్లె పురీషుడైన గోపాలుడీ సమయమందు
పాపమంచు మదినెంచక పంతగించెనే యో సఖీ
rEpalle purIshuDaina gOpAluDI samayamamdu
pApamamchu madinemchaka pamtagimchenE yO sakhI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s