#123 యేమిర నాసామి yEmira nAsAmi

Titleయేమిర నాసామిyEmira nAsAmi
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSamkarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
యేమిర నాసామి నీకిది తగున
కామినుల యెడనిట్టి నీమవు మాటలకును
yEmira nAsAmi nIkidi taguna
kAminula yeDaniTTi nImavu mATalakunu
చరణం
charaNam 1
నిన్న రేయి వచ్చేవనీ నిద్రలేక వేసారితి
వన్నెలాడి నీతో మరి కన్నుసయిగ చేసెనేమొ
ninna rEyi vachchEvanI nidralEka vEsAriti
vannelADi nItO mari kannusayiga chEsenEmo
చరణం
charaNam 2
అతివరో వచ్చేనని ఆనబెట్టి పోతివిర
ప్రాణనాధ నీవే బల్ జాణవే శభాసుర
ativarO vachchEnani AnabeTTi pOtivira
prANanAdha nIvE bal jANavE SabhAsura
చరణం
charaNam 3
తప్పక సురపురి దైవరాయ గోపాల
ఇప్పుడైన గూడమంటె తప్పుమాటలాడెదవే
tappaka surapuri daivarAya gOpAla
ippuDaina gUDamanTe tappumATalADedavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s