#124 సామిగ నీమది sAmiga nImadi

Titleసామిగ నీమది (ప్రతి)sAmiga nImadi (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సామిగ నీమది కేమని దోచెర
కాముని కేళిలో గలయగ రావేర
sAmiga nImadi kEmani dOchera
kAmuni kELilO galayaga rAVEra
చరణం
charaNam 1
ఆ సఖి యే బోధ జేసెనుర నీకు
జేసిన బాసలు చెలికాడ మరచి
A sakhi yE bOdha jEsenura nIku
jEsina bAsalu chelikADa marachi
చరణం
charaNam 2
స్నేహము జేసియు చెలిమితో నను
మోహింపగా జేసి మోసమిటుల జేయ
snEhamu jEsiyu chelimitO nanu
mOhimpagA jEsi mOsamiTula jEya
చరణం
charaNam 3
ధరను శ్రీరేపలెపురహరి నీకే
మరులు కొంటినని మన్నన జేయకనే
dharanu SrIrEpalepurahari nIkE
marulu komTinani mannana jEyakanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s