#125 యెంత పాపము yemta pApamu

Titleయెంత పాపముyemta pApamu
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యెంత పాపమింతినైతినే చెలిyemta pApamimtinaitinE cheli
పంతగించి పోయ్యే సామి బతిమాలిన రాడుగదెpamtagimchi pOyyE sAmi batimAlina rADugade
చరణం
charaNam 1
కృప దొలంగి విభుడు చాల గినిసి వేసిపోయెగా
చపలనేత్ర యెట్లు సయితు సరసుని గురు విరహ తాప
kRpa dolamgi vibhuDu chAla ginisi vEsipOyegA
chapalanEtra yeTlu sayitu sarasuni guru viraha tApa
చరణం
charaNam 2
పలుకు పలుకులకు తేనియ లొలుకు మాటలాడు వాని
వలచి మోసపోయితిని కిసలయపాణి యేమిసేతు
paluku palukulaku tEniya loluku mATalADu vAni
valachi mOsapOyitini kisalayapANi yEmisEtu
చరణం
charaNam 3
దివిజపతి ముఖ వినుత బలదేవ రసికభుజగవరుని
యవిరళ రతిసుఖ సంపదలబ్బునో యిక నబ్బదో చెలి
divijapati mukha vinuta baladEva rasikabhujagavaruni
yaviraLa ratisukha sampadalabbunO yika nabbadO cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s