#126 యింతి దుఃఖమెట్లు yimti du@HkhameTlu

Titleయింతి దుఃఖమెట్లు (ప్రతి)yimti du@HkhameTlu (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి
pallavi
యింతి దుఃఖమెట్లు సయితునే ఓ చెలియ నేyimti du@hkhameTlu sayitunE O cheliya nE
కాంత మందు తలకెక్కి కాంతుడు రాడాయనెkAmta mamdu talakekki kAmtuDu rADAyane
చరణం
charaNam 1
శుకపికములు గూయ సుదతిరో చంద్రుడు గాయ
ప్రకటితముగ మరుడు నాపై బాణంబులు వేయగ
Sukapikamulu gUya sudatirO chamdruDu gAya
prakaTitamuga maruDu nApai bANambulu vEyaga
చరణం
charaNam 2
ముదముతో మును పాడిన ముచ్చటలేమాయనొ
సదయునకు నన్ను విడుట సంతోషము దోచెనో
mudamutO munu pADina muchchaTalEmAyano
sadayunaku nannu viDuTa samtOshamu dOchenO
చరణం
charaNam 3
వాసిగ శ్రీ రేపలెపురవాసుడు కలయక నన్ను
గాసిబెట్ట దలచి సుంత కరుణలేక యుండెనే
vAsiga SrI rEpalepuravAsuDu kalayaka nannu
gAsibeTTa dalachi sumta karuNalEka yumDenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s